برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یا لثارات
نام مسئول
بلببزلب ررلالرالبا
نام مداح
ظزظطرظطر زطرطزرطزر
نام همیار بهداشت
ظیبسیبیب طیلبیسبلس
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
دتنتاناتناتن
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-14978
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یا لثارات
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : دتنتاناتناتن
تاریخ شروع : تیر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:11:
زمان پایان : 23:11: