برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یا حسین
نام مسئول
ظطظي طظيةي
نام مداح
یبلسیبلسیب یبلیبلسیقل
نام همیار بهداشت
یبسبسشی سیبسیبسی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
سیسشیشسی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-14962
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یا حسین
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : سیسشیشسی
تاریخ شروع : 95
تاریخ پایان : 99
زمان شروع : 14:22:
زمان پایان : 01:40: