برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : انام نرگس
نام مسئول
معصومه محرم دخت
نام مداح
علی محرم دخت
نام همیار بهداشت
الهه مختاری
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
مياندوآب
آدرس
خاقانی کوی ملت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 0202110293
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : انام نرگس
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : مياندوآب
آدرس : خاقانی کوی ملت
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:16
زمان پایان : 19:18