گزارش عملکرد کانون های فرهنگی تبلیغی در سال 98 و سه ماه اول 99

فعالیت ها


تذکر1:درمستندات به خصوص فیلم و عکس الزاما نشان یا علامت مشخصه کانون های فرهنگی تبلیغی وجود داشته باشد.
تذکر2: تمامی مستندات خود را در یک فایل فشرده zip | rar بارگزاری نمایید.