گزارش فعالیت انجمن های اسلامی در شش ماه اول سال1398

فعالیت هاتذکر1:درمستندات به خصوص فیلم و عکس الزاما نشان یا علامت مشخصه انجمن اسلامی وجود داشته باشد.

تذکر2: تمامی مستندات خود را در یک فایل فشرده zip | rar بارگزاری نمایید.