نمایشگاه شمیم حسینی

نمایشگاه شمیم حسینی

اقلام مورد نیاز هیئات مستمر کشور
سازمان اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی
مسئولین هیئات مستمر می توانند با راسال عدد 1 به سامانه 10004615 لینک دانلود اپلیکیشن را دریافت و پس از نصب به قسمت شمیم حسینی مراجعه و ثبت نام کنند
پس از اخذ تاییدیه در اپلیکیشن به همراه مجوز تمدیدشده هیئت به مراکز نمایشگاهی استان خود مراجعه نمایند